ประกวดราคาซื้อยา 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองร่วมจาน ม.8 บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อำเภอแม่เปิน จำนวน 2 โครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย อำเภอแม่วงก์ และใบประมาณการราคากลาง
ประกาศราคากลางงานก่อสร่้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของที่ว่าการอำเภอแม่เปิน