ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านคลองหวัหวาย ม.21-18 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรรค์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านคลองหวัหวาย ม.21-18 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรรค์
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลาประชาคม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรรค์
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลาประชาคม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรรค์
ปะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลาประชาคม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรรค์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสรา้งและร่างประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านคลองห้วยหวาย ม.21-18 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ม.1 บ้านชอนพลู ต.พลุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์