ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านหนองสีซอ สายทางเริ่มจากบ้านโคกแฝกถึงสุดเขต ม.4 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านหนองแปลง สายทางเริ่มจากสะพานโคกกระถินถึงถนนเลียบคลอง7 ขวา ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านหนองหม้อ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ขายทอดตลาดเศษซากยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
ประกาศราคากลางโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี
ประกวดราคาซื้อยา 1 รายการ Metformin 500 mg
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ประกวดราคาซื้อปูนย์ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดผงและอื่นๆ รวมกันจำนวน 9 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร