กลับสู่หน้าหลักกลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย กฤชเพชร เพชระบูรณิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นางสาว ชุติพร เสชัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564
  นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 09.30 น. ห้องประชุม 501
 ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 23/2564 13.30 น. ห้องประชุม 501
 บันทึกเทปรายการ “สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารนครสวรรค์” 15.00 น. ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

  ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (มอบป้องกัน) 09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 ร่วมประชุม ก.จ.จ. นครสวรรค์ (ลงนัด) 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 25/2564 (ลงนัด) 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (มอบป้องกัน) 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาน สสจ.นว.

  นาง นภาภรณ์ โลหะเวช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ลงนัด) 09.30 น. ห้องประชุม 501
 ประชุม ก.จ.จ.นว. (มอบ ผอ.ก.อก.) 09.30 น. ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นว.
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นว. (ลงนัด) 13.30 น. ห้องประชุม 501


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร