กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย อภิสรรค์ สง่าศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ประทีป ศิลปเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย บรรลือ สง่าจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย มานิต อนรรฆมาศ
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
  นาย มานิต อนรรฆมาศ  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 บันทึกเทปโทรทัศน์ "ถวายชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ในรัชกาลที่ 9 10.00 น. ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แหงประเทศไทย จ.พิษณุโลก
 ร่วมประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยววชุมวชน OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด (มอบ ป.สนั่น) 15.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

  นาย ปรีชา เดชพันธุ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำ จ.นว. (มอบ ก.ยศ.) 09.30 น. ห้องประชุม 1 สนง.อุตสาหกรรม จ.นว.
 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ "ถวายชัยมงคล แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาค ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"(ลงนัด) 10.00 น. ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พล.


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร