กลับสู่หน้าหลักกลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ทวี  เสริมภักดีกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นางสาว ชุติพร เสชัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ชุมพิชญ์  เดชะรัฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย บดินทร์ เกษมศานติ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ประสงค์ หล้าอ่อน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย สุวัฒน์  จันทร์สุข
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นางสาว รัตนา สรภูมิ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2567
  นาย ทวี  เสริมภักดีกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอง 28 กรกฏาคม 2567 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
 เชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย 10.30 น. ณ ห้องรับรอง 302

  นาย สุวัฒน์  จันทร์สุข  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์ (ลงนัด) 07:00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร