กลับสู่หน้าหลักกลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นางสาว ชุติพร เสชัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาง พรเพชร เขมวิรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565
  ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี งานเทศกาลถือศิลกินเจ ประจำปี 2565 16.39 น. ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (หน้าผา) อ.เมืองฯ


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร