กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย อภิสรรค์ สง่าศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ประทีป ศิลปเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย บรรลือ สง่าจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย มานิต อนรรฆมาศ
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  นาย มานิต อนรรฆมาศ  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ
 ประชุม ก.จ.จ.นครสวรรค์ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 11.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 นายก ท.ต.ลาดยาว มอบเงินให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ 13.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
 ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2561 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ พุทธอุทยานนครสวรรค์

  นาย ปรีชา เดชพันธุ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ อปท. (มอบ ก.ยศ.) 09.30 น. ห้องประชุมศาลาประชาคม จ.นว.
 ร่วมหารือเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดฯกับกลุ่มพัฒนาออแกนิต 10.00 น ห้อง101
 ิ ประชุม ก.จ.จ. นครสวรรค์( นิติกร สนจ.) 10.00 น. ห้องประชุม 202
 ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลงนัด) 11.00 น. ห้องประุชม 301
 ประธานตรวจรับงานจ้างงบกลุ่มจังหวัดปี 60 (เพิ่มเติม) 13.00 น พื้นที่ใน อ.พยุหะคีรี
 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นว.(มอบ นิติกร สนจ.) 13.30 น. ห้องประชุม 301
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.นว. ครั้งที่ 3/2561 13.30 น. ห้องประชุม 203
 ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ 16.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร