กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย อรรถพร  สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย สุเทพ  วงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  นาย ปรีชา เดชพันธุ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมฯ(ผวจ.มอบ) 13.30 น. หจก.ฟาร์มเกษตรชัย อ.เมืองฯ

  นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 4/2561) 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นว.
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยุู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
 ออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายพลุ และดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 09.30 น. อ.พื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์
 ประชุมติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

  นาง นภาภรณ์ โลหะเวช  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นว. ครั้งที่ 4/2561 (มอบ ก.ยศ.) 09.00 น. ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นว.
 ประชุมติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) (ลงนัด) 10.00 น. ห้องประชุม 301
 เข้าร่วมประชุม คกก.สคบ.นว. เพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องร้องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (มอบ ผอ.ก.ศดธ.จ.นว.) 13.30 น. ห้องประชุม ศดธ.จ.นว.


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร