กลับสู่หน้าหลักกลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  พลับน้อย
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563
  ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 พิธีวางพวงมาลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
 เวรวันหยุดราชการ 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ 10.00 น. ณ บริเวณสถานีรถไฟนครสวรรค์ ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์
 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์

  นาง นภาภรณ์ โลหะเวช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 07.30 น. สนามหน้าศาลากลาง จ.นว.
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ (มอบ ผอ.ก.อก.) 10.00 น. บริเวณสถานีรถไฟนครสวรรค์ ต.หนองปลิง อ.เมืองฯ จ.นว.
 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4 (มอบ ผอ.ก.บค.) 16.30 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร