กลับสู่หน้าหลักกลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นางสาว ชุติพร เสชัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาง พรเพชร เขมวิรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ชุมพิชญ์  เดชะรัฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย สุวัฒน์  จันทร์สุข
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2566
  นาย สุวัฒน์  จันทร์สุข  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมรายการ "สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารนครสวรรค์" (ผวจ.มอบ/มอบนายอำเภอเมืองนครสวรรค์) 06.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์
 ร่วมรับการตรวจติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (ลงนัด) 08.00 น ณ จุดสูบน้ำจาก แม่น้ำน่านเข้าสู่ประตูระบายน้ำ ปากคลองบึงบอระเพ็ด
 ร่วมรับการตรวจติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (ลงนัด) 09.00 น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมือง

  นาง นภาภรณ์ โลหะเวช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมรับการตรวจติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (ลงนัด) 08.00 น. จุดสูบน้ำปากคลองบึงบอระเพ็ด ต.เกรียงไกร อ.เมืองฯ จ.นว.


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร