กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย อรรถพร  สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาง สรัลพัชร  ประโมทะกะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
  นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผ่านระบบ VDO Conference 08.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

  นาง นภาภรณ์ โลหะเวช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. (รุ่นที่ 74) (ลงนัด) - วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ 08.30 โรงแรมวรบุรี อยุธยารีสอร์ท แอนด์ สปา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อย.
 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 (มอบ ก.ยศ.) 10.00 น. ห้องประชุมอมรินทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นว.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (มอบ ผอ.ก.บค.) 13.30 น. ห้องประชุม 203


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร