กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย อภิสรรค์ สง่าศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ประทีป ศิลปเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย บรรลือ สง่าจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย มานิต อนรรฆมาศ
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
  นาย มานิต อนรรฆมาศ  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ออกตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับภาค ประจำปี 2561 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เขาชนกัน อ.เม่วงก์
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัด

  นาย ปรีชา เดชพันธุ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมทบทวนการกิจการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายโครงการฝึกทักษะอาชีพบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของรัฐ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (มอบ ก.ยศ.) 09.00 น. ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นว.
 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา (ลงนัด) 09.30 น. ห้องประชุมแสงจันทร์ (ชั้น 2)
 เลี้ยงต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ สงขลา และสตูล (ลงนัด) 17.30 น. รร.แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองฯ จ.นว.
 พิธีเปิดงาน "มหกรรมชิม ช็อป เที่ยว" และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒" (มอบ ก.ยศ.) 18.00 น. สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (19 ไร่) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร