กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย อรรถพร  สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย สุเทพ  วงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นาง นภาภรณ์ โลหะเวช
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
  นาย ปรีชา เดชพันธุ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 08.00 น. วัดชุมตาบง ต.ชุมตาบง ม.8 อ.ชุมตาบง จ.นว.

  นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 โครงการหน่วบบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (มกราคม 2562) 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง หมู่ที่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง
 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคณะดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
 ประชุม ก.จ.จ.นครสวรรค์ 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นว.

  นาง นภาภรณ์ โลหะเวช  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (ลงนัด) 08.00 น. โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ม.8 หมู่บ้านชุมตาบง อ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง จ.นว.
 ประชุม ก.จ.จ. นครสวรรค์ (มอบ นิติกร สนจ.นว.) 13.30 น. ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นว.


กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท.15429
พัฒนาระบบโดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร