e-Services หน่วยงานราชการจังหวัดนครสวรรค์
  men
 
   
 
ด้านการทะเบียนราษฎร ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการจดทะเบียนครอบครัว
           การแจ้งเกิด            การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม            การจดทะเบียนสมรส
           การแจ้งตาย            การออกโฉนด แบ่งแยก สอบเขต การรวมโฉนด            การจดทะเบียนหย่า
           การแจ้งย้ายที่อยู่ออก            การหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน            การจดทะเบียนรับรองบุตร
            การแจ้งย้ายที่อยู่เข้า            การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน            การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
           การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง            การขอทะเบียนอาคารชุด            การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
           การเปลี่ยนชื่อตัว            การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน            การขอหมายเลขประจำบ้าน
           การเปลี่ยนชื่อสกุล           การขอเปลี่ยน น.ส.3ก เป็นโฉนดที่ดิน            การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน
           การขอร่วมชื่อสกุล             การขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย           การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน
           การขอจดทะเบียนชื่อสกุล            การขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข)  
           การขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน            การขายที่ดิน  
             การให้ที่ดิน  
             การจำนองที่ดิน  
     
ด้านสาธารณูปโภค::ประปา ด้านสาธารณูปโภค::ไฟฟ้า
ด้านที่คมนาคม ขนส่ง
           การขอติดตั้งประปา             การขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่            จดทะเบียนรถใหม่
           การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ             การขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (ใช้ก่อสร้างและการปรับปรุง)            โอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ
           การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ            การขอปลดฝากมิเตอร์ไฟฟ้า            แจ้งย้ายรถออก
           การย้ายสถานที่ใช้น้ำ            การขอกลับมาใช้ไฟฟ้ากรณีปลดฝากมิเตอร์            การแจ้งย้ายรถเข้า
           การโอนสิทธิ์ในการใช้น้ำประปา            การขอเลิกใช้ไฟฟ้าและการขอรับเงินประกันคืน            การเปลี่ยนเครื่องยนต์
           การยกเลิกในการใช้น้ำประปาและขอเงินประกันคืน            การขอกลับมาใช้ไฟใหม่ กรณีถูกตัดมิเตอร์            การเสียภาษีประจำปี
             การย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า            รถหาย
ด้านสาธารณูปโภค::โทรศัพท์            การเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า            การรับโอนมรดก
           การขอติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ ของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น            การลดขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า            การเปลี่ยนลักษณะรถ
           การขอติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ ของ ทีทีแอนด์ที            การขอโอนเปลี่ยนนาม            การแจ้งไม่ใช้รถ
             การขอโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า            ขอใบขับขี่ครั้งแรก
               การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภท
               เปลี่ยนประเภทใบขับขี่
               ใบอนุญาตขับรถหาย
               การย้ายใบอนุญาตขับรถ
               การขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
               การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
     
     
     
     
e-services

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท. 15429
  Information Data and Communication Division Office of
Nakhon Sawan Provincial Sawanvitee Rd., Tumbol Nakhonsawantok, Muang
District, Nakhonsawan Tel./Fax. 0-5680-3600-4
Powered by :Academic Resources and Information Teachnology Center : Nakhon Sawan Rajabhat University
E-Mail : comcenter@nsru.ac.th